Naše služby‎ > ‎

VÝSTAVBA SILNIC

Strojní pokládka pásovým finišerem


  Optimální šířka pro tento typ finišeru je 2,1, ale rozšířením bočnic je možné pokládat asfaltové koberce v šířce až 3,1 m (což již stačí na šířku silnice položené ve dvou pásech) prostřední dotyková spára se zalije bitumenovou zálivkou.
 
Poškozené místo je vyfrézováno nebo vybouráno. Okraje zarovnáme řezačkou (řezný kotouč). Celý prostor se vyčistí a natře penetračním nátěrem pro dokonalé spojení s původním materiálem vozovky. Nasledně je prostor vyplněn asfaltovou obalovanou směsí a zahutněn vibračním válcem, deskou. Spáry jsou utěsněny bitumenovou zálivkou - teplou nebo studenou (viz www.sparovani.cz). Vlastníme též Termokontejnery pro převoz a uchování teplé živice.

Konečnou cenu za dílo je možné stanovit jen po osobní prohlídce.

Možnost denního nájmu 20.000 Kč bez DPH / 8 hod.směna, včetně dopravy, válce a obsluhy.

Pro domluvu termínu a stanovení ceny dle rozsahu prací volejte na mob.: 603 869 188 


Opravy povrchů pozemních komunikací BALENOU SMĚSÍ - lokální opravy

 Menší části vozovky (na které je zbytečné platit přistavení finišeru) a kde není požadavek na rovinu v šířce celé silnice, je výhodné provést ručně. Jedná se o překopy při pokládce inženýrských sítí, chodníky, nájezdy k domům, příjezdové komunikace k RD atd.
 Používáme vyhřívaný termokontejner pro převoz živice.


Pro domluvu termínu a stanovení ceny dle rozsahu prací volejte na mob.: 603 869 188 


Opravy kanálových vpustí

Propadlou kanálovou vpust ořízneme do čtverce, vybouráme. Nyní přichází na řadu zednická část opravy kanálové vpusti vložením vhodného prstence a jeho zamazání betonovou směsí. Následuje návrat k asfaltářské části opravy a to zásyp, zahutnění, štěrkové lože, nejčastěji ruční pokládka balené směsi. Zahutnění a ošetření spár. 


 Pro domluvu termínu a stanovení ceny dle rozsahu prací volejte na mob.: 603 869 188 

Opravy překopů

  Stavební firma či elektroinstalační firma po provedení pokládky kabelu, vedení, trubek nevěnuje příliš pozornosti zarovnání povrchu. Ten se pak začíná propadat. Místo je potřeba průběžně prohutnit. Oříznout hrany asfaltové části vozovky a napenetrovat. Balenou směs nejčastěji pokládanou ručně a zarovnanou zhutnit. Spáry je nejvhodnější znovu proříznout a zalít Bigumou. Samozřejmě zasypat a zaválcovat.


    

Pro domluvu termínu a stanovení ceny dle rozsahu prací volejte na mob.: 603 869 188 

 
Mlatové cesty
 
  Na příjezdové cesty, lesní cesty, parkové cesty, cesty nepříliš často a intenzivně využívané je mnohdy zbytečné použít asfaltobeton (asfalt,balená) nebo cokoliv jiné s pojivem (beton, asfaltové emulze, ropné produkty apod). Protože právě tyto pojiva tvoří podstatnou část ceny.
  Mnohdy stačí cestu jen vybagrovat, položit "kufr" ze štěrku anebo i bez kufru (jen vyspravit štěrkem nerovnosti), celé to plošně zhutnit a na vrch dát vrstvu jemnějšího štěrku či asfaltového recyklátu (škrábanky, frézanky). Právě odpad z vyfrézovaných starých silnic obsahuje ještě dosti pojiva (asfaltu). Po zarovnání, zhutnění a s pomocí letních teplot dojde k dopečení povrchu, který se spojí a nabyde vyšší pevnosti a nosnosti ale také odolnosti vůči vyplavení.


Pro domluvu termínu a stanovení ceny dle rozsahu prací volejte na mob.: 603 869 188 

www.asfalterstvi.cz   www.finiser.cz   www.finisery.cz   www.stavby-silnic.cz